کوپه شماره ٧

Wednesday, December 17, 2008

شهزاد 16

نیمی از شبم
تو را با قصه
ای تازه
به خواب مهمان می کنم
و نیمه دیگر شبم
برای این است که به
صدای نفس های تو
قصه عشقت
را برای خودم تکرار کنم
شهریار من
کاش عمرشب های من و تو
به اندازه همه قصه هایی بود
که قرار است برایت
ساز کنم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 8:53 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home