کوپه شماره ٧

Monday, November 13, 2006

نه ديگه اين واسه ما دل نمي‌شه

ديروز يك اتفاق جالب براي من روي داد. صبح كه بلند شدم بدون اين كه بخوام دست بردم روي كتابخونه و سي دي شاپرك خانم رو گذاشتم توي سي دي من. اما توي راه همش اين شعر رو تكرار مي كردم :« نه ديگه اين واسه ما دل نمي‌شه» بدون اين كه بدونم ديروز 21 آبانه. رسيدم خبرگزاري نوشتم ماه پلنگ بدون اين كه بدونم 21 آبانه. سالمرگ بيژن مفيد خالق اين داستان‌ها. با شنيدن اين رفتم تا كودكي رفتم تا روزهايي كه همه زندگيم قصه خاله سوسكه بود و ماهي سياه كوچولو. پارسال نوشتم كودكي هاي من و خيلي از دوستان من با روياهاي بيژن مفيد و صمد بهرنگي و هانس كريستن اندرسن و برادرهاي گريم بود. صداي دو رگه خش دارد بيژم مفيد توي شاپرك خانوم منو چهار ساله كرد. به شش سالگيم برد. ديروز بدون اين كه بخوام رفتم با بيژن مفيد خاطره‌هاي خوشي تكرار شد. دلم نيومد اين رو هرچند دير شده ننويسم كه :« نه ديگه اين واسه ما دل نمي‌شه» راستي من از فردا دو سه روز دارم مي رم سفر. مي رم كازرون شايدم فيروز آباد و پاسارگاد.

posted by farzane Ebrahimzade at 5:25 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home