کوپه شماره ٧

Sunday, June 27, 2010

سودای نوشتن

نوشتن یادم نرفته اگر ننوشتم این مدت شاید برای این بود که فکر می کردم همه وجودم خشمه همه وجودم درده و نوشتن از این همه دلتنگی ضرورتی نداره و حرمت کوپه ای که سال ها با من همراه بوده رو می ریزه. برای همین ننوشتم اما فکر کنم به زودی دوباره باید شروع کنم و دلتنگی هامو با کوپه عزیزم قسمت کنم. به زودی هم شاید خبرهای خوشی رو در این جا بنویسم.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:57 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home