کوپه شماره ٧

Wednesday, September 09, 2009

آل احمد و فراموشي ما


چهل سال از رفتن جلال گذشت. جلال آل احمد. اين نوشته من درباره جلال آل احمده و خاطره ديروز كه با سحر رفته بوديم سر قبر جلال و البته ري گردي كه درباره اش خواهم نوشت.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 6:05 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home