کوپه شماره ٧

Saturday, May 30, 2009

كاش اگر

كاش اگر با مردم صادق نيستيد كمي با خودتان صداقت داشته باشيد. اين جمله چند روزيست كه ميان واژگان سرگردان در ذهنم مي‌چرخد و آخرش از اول يك نامه براي يك رئيس دولت سر در آورده است. اين يك نامه است خطاب به يك رئيس دولت. رئيس دولتي كه بايد براي مردمي كه به او راي مي‌دهند و آن هايي كه راي نداده اند و در يك كلمه براي خاك كشوري كه به آن تعلق دارد تلاش كند. اما من به عنوان يك ايراني، يك هموطن يك هم دين مي پرسم آيا شما در اين چهار ساله چنين بوديد؟ حداقل كمي با خودتان صادق باشيد. قرار نيست در مقابل دوربين فيلم انتخاباتيتان صحبت كنيد.
نه من قسم خورده ام ( پيش خودم) كه اين جا را جايي براي تبليغ براي هيچ كس حتي كانديدايي كه قرار است به او راي بدهم نكنم. اما مگر شما و حرف هاي شما مي گذارد؟ حرف هاي شما در اين چند روز در رسانه‌اي كه قرار است ملي باشد و اين روزها در انحصار شما و دوستتان همفكر و خبرسازان مجيز گويتان هست نمي گذارد كسي سكوت كند. من هم مثل خيلي از دوستان، همنسلان و همجنسانم سبز پوشيديم و برايمان هم مهم نيست كه عشاق سينه چاك شما به ما بگويند لجن پوش شديم.
قبل از هر چيزي سنگم را با شما وا مي كنم كه بعدها هيچ انگي را به من و عقايدم نچسبانيد. من متولد 1353 هستم. درست زماني كه بد را از خوب تشخيص دادم انقلاب شد. پس پيشينه اي از رژيم پهلوي ندارم. الف با را زير سايه آموزش و پروش نظام مقدس جمهوري اسلامي و انقلاب فرهنگي آموختم. پنج سال دبستان و سه سال راهنمايي را با ترس اين كه امشب بمب هاي دشمن روي خانه چه كسي مي افتد به صبح رساندم. همه سال هاي دبيرستان را با اين واهمه گذراندم كه نكند كاري بكنم كه در دانشگاه به رويم باز نشود. در اين سال ها هم به جز چند بار خارج از مرزهاي اين سرزمين قدم نگذاشتم. پس مزدور قلم به دست اجنبي هم نيستم. در طول اين سالها 9 رئيس دولت را به ياد مي آورم. از بني صدر تا شما. اما در اين سال ها نديده بودم كه يك رئيس دولت بتواند اين گونه بدون استناد به سندي اين گونه آمار و ارقام دولت خودش را تحريف كند كه شما توانستيد. نه قرار نيست منكر كارهاي بزرگي كه در اين دولت( به قول خود شما) بشويم. اما اين شما بوديد كه گفتيد تورم در 16 سال گذشته قبل از دولت شما بالاي 30 درصد رشد كرد و در دولت شما به 10 در صد هم نرسيد! شما آمار بانك مركزي دولت را نديده‌ايد؟ در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود از سال 84 تا امروز 25 درصد رشد تورم در كشور وجود داشته است.
شما گفتيد ايران در دنيا در چهار سال اخير قوي و با نفوذ شده است! البته تقصير نداريد. شما كه مثل ما با پاسپورت ايراني عادي سفر نمي كنيد كه ببينيد 70 درصد كشورهاي دنيا در طي اين چهار سال به اين پاسپورت ويزا نمي دهند. تازه آن هايي كه ويزا مي دهند هم چه رفتار بدي با ايراني ها دارند بماند. در همين لبناني كه اين قدر سنگ سيد حسن نصرالله اش را رسانه ملي به سينه مي زند هيچ وقت نگفتيد ايراني هستيد تا ببينيد انگار دارند با يك دشمن رفتار مي‌كنند؟ اين چه جور اعتبار جهاني است كه چند كشور عرب كه تا چند سال پيش جرات داشتن يك كشتي را در خليج فارس نداشتند حالا آن قدر وقيح شده اند كه آشكارا از ايران مي خواهند كه نام خليج هميشه فارس را از زير اسم بازي هاي كشورهاي اسلامي بردارند و اداره كنندگان ورزش دولت شما هم به راحتي زير بار چنين توهيني مي‌روند؟؟
شما گفتيد ميزان بهره برداري از پروژه هاي عمراني در اين دولت ده ها در صد بالاتر از دولت هاي پيشين خودتان بوده است. گفتيد هزاران پروژه ناتمام از دولت گذشته بوده كه به همت اين دولت به پايان رسيده است. اما به يك سئوال پاسخ دهيد فرق ميان پروژه بلند مدت و كوتاه مدت چيست؟ مگر نه اين كه نيمي از اين پروژه ها پروژه هاي بلند مدتي بود كه قاعدتا به دولت 4 ساله نمي رسد. همين موشك اميد كه اين گونه افتخارات خود ياد كرديد به يك دوره چهار ساله حتما نمي رسيده و سال ها برنامه ريزي لازم داشته است. من از شما مي پرسم پروژه راه اندازي نيروگاه اتمي در حالي كه در ميان همه تحريم هاي دنيا هستيم به دو سال ثمر مي دهد؟؟؟؟
شما از اميد مردم ايران گفتيد. با كدام اميد سنجي اين گونه از طرف مردم صحبت كرديد؟ شده فارغ از هياهوي سفرهاي استاني و دست تكان دادن براي مردم بين مردم رفته باشيد و ببينيد كه چقدر به آينده اميدوار هستند؟؟
شما گفتيد... شما حرف هاي زيادي زديد مثل همه اين سال ها. بدون اين كه جوابي بدهيد اما يك سئوال مي ماند براي ما كه در اين چهار ساله فقط حرف زديد آيا زماني براي جوابگويي نرسيده است؟ به مردم هم نه به خودتان پس كاش صادق باشيد و حداقل از اين هزار سئوال يك بار حداقل يكي را به خودتان راست بگوييد به كدام يك از شعارهاي كه مي دهيد ايمان داريد؟؟؟

posted by farzane Ebrahimzade at 3:43 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home