کوپه شماره ٧

Monday, May 11, 2009

نقطه چين

حرف اول الفبا را
مي‌گذارم و
كنارش هي....
هي نقطه چين مي‌كنم...
...
هر نقطه يكي از حروف نام توست
كه با آن در وجود من ادامه دارد
پ.ن: چرا نمي‌شه؟ چرا نمي‌آد..................................

posted by farzane Ebrahimzade at 5:56 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home