کوپه شماره ٧

Tuesday, February 24, 2009

دور قمری

برعکس اون چیزی که بهم گفتی؛ همون موقعی که دستامو توی دستات گرفته بودی و روح پر تلاتمو آروم می کردی بهش فکر نکرده بودم. اما یه دفعه فهمیدم که یک دور کامل چرخیده و به نقطه اولش رسیده، باورت می شه؟

posted by farzane Ebrahimzade at 12:16 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home