کوپه شماره ٧

Friday, February 20, 2009


شاید شهرزاد 17
امشب خیره به نگاه
خسته تو
می خواهم قصه
ساز کنم
قصه امشبم داستان
مردی است که
قصد جان
دخترکی
را دارد
که عاشق اوست
و برای نجات
دختران شهرش
از مرگی
ناگزیر و هر شبانه
قصه ای ساز می کند
امشب قصه تو را
خواهم گفت
شهریار من
اگر بگذاری تنها
یک شب دیگر شهرزادت بمانم
پ.ن: این عکس رو عوض کردم برای این تغییر روحیه و حال و هوای این کوپه که این روزها وارد یک تونل بلند شده. هرچند که در این روزها چند تا مطلب نوشته ام نمی دونم چرا فکر می کنم وقتش نیست که بذارمشون این جا. شاید هم برای این که باز این وسواس احمقانه که یکساله همه کارهامو نیمه تموم گذاشته به سراغم آمده.شاید هم هیچ کدام. شاید هم امان از دست این ویروس های کامپیوتری.............
پس.پ.ن: امشب حالم خوبه. خیلی خوب شاید به خاطر عادت به خط کشیدنه. هرچند که امروز خبری از خط نیست.

posted by farzane Ebrahimzade at 2:36 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home