کوپه شماره ٧

Saturday, November 29, 2008

دست خودم نيست

دست خودم نيست
وقتي حالم بد است
نمي‌توانم تو و همه دنيا را درك كنم
دست خودم نيست
وقتي تو را نمي‌بنينم
عاشقت باشم
و
وقتي مي بينمت
از تو متنفر باشم
دست خودم نيست
كاري به كارم نداشته باش
ازم نخواه كه عاشقت نباشم
و از تو متنفر نشوم

posted by farzane Ebrahimzade at 4:35 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home