کوپه شماره ٧

Saturday, June 07, 2008

قدرت عشق


در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه ای تبدیل کند؛ و این نشان می دهد که جهان، با همه عظمتش، در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان. نادر ابراهیمی
پ.من: نمی دانم چرا انتظارم بیشتر از یک زیر نویس بود برای اعلام درگذشت نادر ابراهیمی از تلویزیون در زمانی که روزنامه ها و خبرگزاری ها تعیل و نیمه تعطیل. چه انتظاری بیش از پخش یک بار آهنک ایران با صدای محمد نوری که هر چند وقت یک بار زمان انتخابات پخش می شد.البته برای من همین کفایت که نوشته دیشبم را آقای احمدی عزیز که روزی در آتش بدون دود نقش گلن اوجای بزرگ را بازی کرده بود، خوانده و برایم یادگاری گذاشته کاش می توانستم با ایشان بیشتر صحبت کنم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:16 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home