کوپه شماره ٧

Saturday, May 03, 2008

سکوت

یه دو هفته ای می شه که این جا داره خاک می خوره و البته من حرص. اما چه کنم که در هفته که چه عرض کنم در این سال جدید به خاطر عمل عجیب جابه جایی کاری و برنامه های فوق عادی که داشتم آن قدر سرم شلوغ بوده که در روز بیش از چهار ساعت نخوابیدم. الان هم در یک مسافرت کاری هستم. زمانی که از سفر بر گردم درباره اش می نویسم. فقط بگم که امشب من در یک شهر زیبا و رویایی خواب های شیرین می بینم.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:25 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home