کوپه شماره ٧

Friday, February 29, 2008

خودم را دوباره معنی می کنم


به دنبال معنای تازه ای از تو
خودم را دوباره
معنی می کنم
طرح نیمه تمامی از
بودن را
کامل می کنم
در لحظه زن
شدن
و نگاه می کنم
به عکس
باقی مانده تو
بر روی تنم
هیچ گاه این گونه
خودم را
واقعی تر از
این تصویر نخواهم دید
آن چنان که
در معنی زن
بودن تجربه می شوم.
خودم را دوباره برای جهان معنی
می کنم

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:06 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home