کوپه شماره ٧

Sunday, February 24, 2008

واقعه


از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد
وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر زخاک برخواهم کرد
ابوسعید

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:47 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home