کوپه شماره ٧

Monday, December 10, 2007

عاشقانه 5رو به روی آیینه
خطوط نقش گرفته
روزهایی که بی تو گذشت را می شمارم

پ . ن: می دونم آن قدر دلم گرفته و عصبی هستم که هیچ چیزی کاری از پیش نمی برند. در آستانه عملی کردن یک فکر چند ماهه هستم. کاش تو بودی و در این دم تصمیم گیری تنها نبودم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:55 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home