کوپه شماره ٧

Tuesday, December 18, 2007

شهزاد 1شهزادت می شوم اگر
شهزادم بخواهی
شهزادت می شوم
حتی اگر تا سحرگاه
جانم را با تو قمار کنم
شهریار من
پ .ن: حناق گرفته ام. چیزی مثل بختک روی گلویم نشسته و راه نوشتنم را گرفته است. اما این روزها خیلی شادم چون یکبار دیگر حس می کنم مفیدم و در بخشی که دوست دارم کار می کنم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:48 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home