کوپه شماره ٧

Wednesday, June 20, 2007

چه كسي اولين را مي زند؟

مي ايستم و نظاره مي كنم
چه كسي اولين را مي زند؟
مي ايستم و نظاره مي كنم در سرزميني كه تو حق نداري
حق عاشقي, حق مالكيت بر بدنت، حق نگهداشتن خصوصي ترين روابط
چه كسي اولين را مي زند؟
كدامين دست در سرزميني كه حق نيست، به خود حق مي دهد كه اولين را بردارد از روي زمين و بر صورتت بزند؟
مي ايستم و نظاره مي كنم
چه كسي اولين را مي زند
كسي كه حكم داده ؟
حكم بر كدام قانون انسانيت؟
مي ايستم و نظاره مي كنم
چه كسي اولين را مي زند؟
دست‌هايم را پشت سرم مي گذارم و
مي ايستم و نظاره مي كنم
سنگسار انسانيت را در
سرزميني كه همه حق دارند
الا
همه
مي ايستم و نظاره مي كنم
چه كسي اولين را مي زند؟
شايد بعدي خود من باشم

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:39 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home