کوپه شماره ٧

Saturday, June 23, 2007

فحشاي مقدس 4


چند روزی است که به دلیل کامل نبودن اطلاعات تاریخی و کارهای زیادی که دارم نتونستم مطالب فحشای مقدس را ادامه بدهم. امیدوارم توی این هفته وقت کنم و این بحث را کامل کنم و بحث دیگری را که خیلی هم بی ارتباط با این موضوع نیست را آغاز کنم. در حین مطالبی که درباره ازدواج و موضوع ازدواج موقت در فرهنگ ها و تمدن های مختلف چشمم به مدرکی افتاد که نقل آن در ادامه مطالب قبلی به نظرم باید به آن اشاره می کردم.
هرودوت در تاریخ خود در بخشی که مربوط به آداب و رسوم بابلی ها است از رسمی نام می برد:« هریک از زنان آن دیار(بابل) باید یک بار در عمر خود به معبد آفرودیتا (ایشتار) رفته و با مردی بیگانه آمیزش کنند. بسیاری از زنان طبقه بالا از همخوابگی با دیگر افراد رو گردانند. در گردونه ای مستوری به معبد می روند و گماشتگان از دنبال آن ها روانه می شوند و در آن جا منتظر می مانند. عده ای از آن ها با دستار نخی بر سر، در درگاه معبد می نشینند و با ان هایی که پیش می آیند و نفراتی که فرا می روند جمع بس انبوهی تشکیل می شود به خاطر آن ها همه راهروها از هر سو علامت گذاری شده است تا مرد ها از آن طرف بروند و زنان دلخواه خود را برگزینند. همین که زنی در آن جا جلوس کند دیگر حق خروج و بازگشت به خانه را ندارد تا با مردی جلو بیاید و قطعه ای نقره در دامنش بیاندازد و او را به قصد همخوابگی بیرون ببرد. مرد در حین انداختن سکه باید بگوید :« از ایشتار خواستارم که رحمت خود را برتو نازل کند.» آن سکه ارزش چندانی ندارد ولی با همین نیت که انداخته شود مقدس است....
این یکی از شواهد تاریخی است که خود هرودوت که نزدیک به 2500 سال پیش حدود سلطنت داریوش دوم زندگی می کرده و به ایران سفر کرده بود از آداب بابلی نقل می کند.
پ . ن: من درباره ادامه این بحث یک مشکل دارم. آن هم این است که تقریبا درباره آداب ازدواج بیشتر ادیان بزرگ اطلاعات پیدا کردم الا دین یهود. توی این چند روز خیلی توی منابع مختلف در این مورد تحقیق کردم اما از آن جا که بیشتر منابع من تاریخی است مسائل فقهی و اصول دینی کمتر مورد توجه است اگر از دوستان کسی می تواند منبع یا منابعی در این مورد معرفی کند ممنون می شم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 9:06 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home