کوپه شماره ٧

Saturday, May 26, 2007

بم، شهر اسکلت هاي فلزي رها شده

اين يك مطلب درباره بم البته با كمي تاخير
بم، شهر اسکلت هاي فلزي رها شده
ستاد بازسازي اعلام كرده بازسازي بم به پايان رسيده است اما به اعتقاد بسياري از كساني كه در اين شهر زندگي مي كنند، از دو سال پيش تاکنون وضعيت شهر تغييري نکرده و هنوز نيمي از خانه ها و مغازه ها ساخته نشده است و بخش عمده اي از مردم شهر در کانکس ها يا چادر در کنار خرابه هاي خانه هايشان يا ساختمان هاي نيمه کاره خود زندگي مي کنند.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 9:34 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home