کوپه شماره ٧

Sunday, March 18, 2007

من و قوزک در رفته


این شاهکار هنری عکسی از من است با پای گچ گرفته دردناکم. دارم فکر می کنم اگه یک پیچ خوردگی این همه مصیبت و درد داره وای به شکستگی.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:45 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home