کوپه شماره ٧

Thursday, December 28, 2006

شما قضاوت كنيد

داشتم توي بخش عكس خبرگزاري فارس رو مي‌ديدم كه چشمم خورد به اين عكس . خيلي عكس خوبي بود. حيفم آمد درباره‌اش چيزي ننويسم و لينكش را نذارم. شما هم مي تونيد ببيند و قضاوت كنيد. راستي ايران نيوز هم عكس و خبري داشت از سفر معاون رئيس جمهور و از ياران نزديكش آقاي مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور كه در تركيه به مجلسي رفتند كه خانم‌ها داشتند حركات موزون انجام مي‌دادند. جالبه كه ايشان از نزديكان رئيس جمهور در هر جايي كه پست و مقامي بوده است كه ظاهرا صدها تذكر مجلس و فشار خبري نتونسته صندلي بتني كه رويش نشسته را تكان بدهد. نمونه‌اش مصاحبه‌اي بود كه با يك روزنامه ترك كرد و بعد كه چاپ شد تكذيب كرد. از كفايت ايشان در ميراث فرهنگي حرفي نمي‌زنم. ظاهرا ماموريت ايشان آن قدر در دولت مهم است كه نمي‌شه جابه جاش كرد. نمونه اش سفر ايشان به ديدار پاپ به همراه وزير امور خارجه براي تسليم نامه رئيس جمهور و هدايت ايشان است... بگذريم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:00 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home