کوپه شماره ٧

Monday, December 11, 2006

نامه فرياد خواهي


با آنكه پوستم سفيد است
به معنايي من زني زنگي و سياهم
زيرا من زني عربم....
در زير صحراهاي جاهليت
زنده به گور شدم
و در عصر راه رفتن بر سطح كره ماه
من همچنان زنده به گورم
در زير ريگزارهاي حقارت موروثي
و محكوميتي كه پيش از من
صادر شده است.
من در جست و جوي عشق بر نمي‌آيم
من در جستجوي زني هستم
چونان من، تنها و دردنام
تا دست در دستش نهم
ما هر دو تنها زاده مي‌شويم
بر خارزارها
و كودكان قبيله‌ را به دنيا مي‌آوريم
كودكاني كه به زودي
تحقير ما را به آنان خواهند آموخت
غاده السمان
اين شعر غاده السمان شاعر عرب يكي از تاثير گذار ترين شعرهاي زنانه‌اي است كه خواندم شعري براي همه زنان شرقي. براي زناني كه زنانگي خود را فراموش مي‌كنند.

posted by farzane Ebrahimzade at 12:56 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home