کوپه شماره ٧

Saturday, December 09, 2006

باید رای داد

این روزها باز مهم شدیم. همه به ما احترام می گذارند. چون قرار است کار مهمی انجام دهیم. جمعه روز بزرگیه دوباره در و دیوار شهر پر شده از تراکت های تبلیغاتی، پر از شعارهای خوش رنگ، پر از اسم مردمی که همیشه در صحنه بودند و هستند. مردمی که هر چند وقت یکبار مهم می شوند. این روزها باز صدای آهنگ های مردمی باز سرود ای ایران را می شنویم. باز ایران مهم است باید کاری کنیم که تو تاریخ ثبتمون کنن. این روزها توی خیابان که می چرخم باز حس نوستالپیکم عود کرده باز گم شدم توی تاریخ. دوباره یکصد سال تاریخ ایران را مرور می کنم. دوباره یاد روزهای تلخ و شیرین معاصر یاد مردمی که همیشه حضور دارند. از مشروطه تا امروز این بار هم قراره حماسه ساز باشیم. باید رای بدهیم اما می دونیم باید به کی رای بدیم. من که مدتیه فکر می کنم برای ما مهم نیست به کی رای می دهیم چپ یا راست، اصلاح طلب یا اصولگرا مهم این که رای بدهیم. حضور میلیونی داشته باشیم. مهم این که چهارده میلیون، پانزده میلیون یا بیست میلیون رای بدهیم. اما باید رای دهیم مهم اینه. هرچه بیشتر باشیم بهتر است. باید به کمیت اندیشید.

posted by farzane Ebrahimzade at 11:23 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home