کوپه شماره ٧

Thursday, November 16, 2006

به شماره سه دوباره از نو می نویسم به نام تو

راستی چیزی که یادم رفت از دوباره آغاز یک راه تازه بود. دوباره به آن صفحه زرد دوست داشتنی سلام تازه می گوییم. خیلی خوشحالم از این که باز راه افتاده این بار با نفسی تازه دوباره استارت شروع را می زنیم و به شماره سه حرکت می کنیم. ببخشید چون از تمدن دور بودم یادم رفت تولد تازه را به خودم و دوستام تبریک بگم.

posted by farzane Ebrahimzade at 11:15 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home