کوپه شماره ٧

Wednesday, November 08, 2006

تينا نيومده رفت

تا اطلاع ثانوی خداحافظ
دوستان خوبم
خیلی خوشحال بودم که روی نیمکت روبروی من می نشستید و به حرفام گوش می کردید، ولی فعلا مجبورم تا اطلاع ثانوی باهاتون خداحافظی کنم...

posted by farzane Ebrahimzade at 2:06 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home