کوپه شماره ٧

Tuesday, October 24, 2006

حراج رویا

رویاهایم را تکه تکه کرده ام و

به حراج می گذارم.

رویاهایم را می فروشم به جایش کابوس

می خرم.

posted by farzane Ebrahimzade at 10:11 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home