کوپه شماره ٧

Sunday, September 24, 2006

سخت ترين كار دنيا

انتظار سخت ترين كار دنيا است. خصوصا كه تو عجول ترين باشي و هر لحظه برات قرني و سالي باشه. حالا من منتظرم. منتظر تو. منتظر شايد يك لحظه براي همه عمر، خنده داره نه شايد به اين فكر نكردي. دست و دلم به كار نمي ره. دلشوره دارم. مي ترسم از دغدغه هام. تب كردم. حس مي كنم مريض شدم. كاش ثمره اين انتظار همه فكرهاي خوبي باشه كه از ديروز با هامه. دارم دعا مي كنم براي كسي كه اين جا را هيچ وقت نمي خونه براي حرف ها و خبرهاي خوب.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:38 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home