کوپه شماره ٧

Wednesday, September 27, 2006

چند تا لينك

خيلي وقت بود كه حال و حوصله لينك گذاشتن اين جا رو نداشتم. اما بعضي از لينك ها را بايد گذاشت. اين يك مصاحبه با محمد فرنود درباره عكاسي جنگ است.
اين هم نظر اميد صالحي و علي رضا كريمي صارمي و حسن سربخشيان سه تا از داوران دو سالانه عكس ايران

posted by farzane Ebrahimzade at 3:31 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home