کوپه شماره ٧

Thursday, September 07, 2006

اندازه نگفتنی ها

خیلی حرف ها برای گفتن هست اما
گاهی وقت ها باید سکوت کرد.
ارزش ما گاهی به اندازه تمام حرف های گفتنی است که نباید بگوییم به اندازه نگفتنی ها

posted by farzane Ebrahimzade at 12:31 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home