کوپه شماره ٧

Saturday, August 19, 2006

روزنه هاي اتاق آبي هستي

اين روزهاي سراسر اضطراب و دلواپسي روزها و خبرهاي خوشم اگر كم است اما هست. هستي پودفروش دوست خوبم از پنج شنبه همزمان با روز تولدش وبلاگ نويس شد. خوبه اگر به هر دليلي در روزهاي آينده همديگر را نديديم اين صفحه هاي اينترنتي ما را از حال همديگر باخبر مي كند. بگذريم هستي هم قرار است دل دل هايش را در «روزنه هاي اتاق آبي» بنويسد. مثل من و كوپه كه جزيي از من شده. ما هم دلمان را خوش كرديم ايم به اين روزنه هاي كوچك به اميد روزهاي آبي هستي جان تولد خودت و روزنه هاي اتاق آبيت مبارك

posted by farzane Ebrahimzade at 6:26 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home