کوپه شماره ٧

Tuesday, August 08, 2006

روز خبر


امروز روز خبرنگار است. همانطور که توی پست قبلیم نوشتم هنوز نمی دونم خبرنگار هستم یا نه. شکسته نفسی و این ها نیست باوری در این باره ندارم. شایدم به لحاظ جایی که دارم توش کار می کنم و به حساب کارتی که به عنوان هویتم بعضی جاها ازش استفاده می کنم انگار خبرنگارم. بگذریم. دیروز بعد از ظهر به خاطر این روز با بچه ها قرار گذاشتیم تا بریم خانه هنرمندان. خیلی خوب بود البته آنقدر شلوغ بازی در آوردیم نزدیک بود اخراجمان کنند. اما خوب بود.خیلی از بچه های خبرگزاری بودند. هنری ها سارا امت علی، آزاده شهمیر نوری و سحر آزاد و من بنفشه محمودی رفیق خودم از گروه فرهنگ، سودابه رحمدل، صنم مودی، فاطمه علی اصغر، حسن ظهوری و زهرا کشوری از گروه استان ها، صبا آذرپیک از سیاست و فرهنگ، میترا اسدنیا از گروه بین الملل و حسین پاریاس و تینا چینی چیان جون خودم از گروه عکس و خانم سبزواری. می دونم هر کدوم از ما ممکن بود هزار تا مشکل داشته باشیم اما مشکلاتمان را آن سوی باغ هنر گذاشته بودیم و یک ساعتی سعی کردیم به همه خوش بگذرد. این عکس هم از برنامه دیروز امروز بعد از ظهر است.
راستی یادم رفت بگم. امروز روز خبرنگاره و خیلی از دوستان ما که سال های قبل بودن و امسال نیستن باید باشیم. به پرواز C130 اونایی که رفتن. به یاد خبرنگارایی که روی دیوار خاکستری سلول علامت روزها رو می زنن. به یاد مانا و مهرداد قاسمفر و دوستانی که رفتن .......... به یاد روزنامه های ناکاممون از صبح امروز و سلام تا ایران

posted by farzane Ebrahimzade at 11:43 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home