کوپه شماره ٧

Wednesday, August 02, 2006

مشروطه

یکی از دوستان قدیمی هم رشته ای که روزنامه نگار خوبی هم هست می گفت این روزها برای اهالی تاریخ و علاقه مندانش شده مثل دهه اول محرم. ما هم که ملت افراط و تفریط. هر جا را که نگاه می کنی رد و سخنی از تاریخ و مشروطه و ویژه نامه های مشروطه ای است. از بی بی سی و دانشگاه اکسفورد تا روزنامه ها. ما هم این روزها درگیر ویژه نامه مشروطه خبرگزاری هستیم . شاید یکی از دلایلی کمتر می تونم به این صفحه سر بزنم همین ویژه نامه است. توی روزهای آینده بیشتر از مشروطه خواهم نوشت. راستی من توی روزهای گذشته و هنوز کمی قاطی کرده بودم و دل تنگی هایی که هنوز هم هست را نوشته بودم.خستگی های مردادیم را . از دوستانم که من را مورد لطف قرار دادند ممنونم. همین روزها کمر مرداد می شکند و سال دیگری به نیمه می رسد.

posted by farzane Ebrahimzade at 2:45 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home