کوپه شماره ٧

Tuesday, July 25, 2006

دلم گرفته اما این بار از تو نه

دلم گرفته اما این بار از تو نه. از روزگاری که بر وفق مراد نیست.
هزار بار شنیده بودم بزرگی و مهربان، شنیده بودم تو هیچ کس را از در خانه ات نمی رانی. اما باورش سخت است. تک تک این حرف ها را باور نمی کنم چون بزرگی ندیدم، چون راندی چون تو را در جاهایی که گفتند ندیدم. باورم نمی شود مگر این که با چشمان خودم ببینم. می گویند تو بد کسی را نمی خواهی اما من خوبی ندیدم.مثل پروانه ای درمشت......... .

posted by farzane Ebrahimzade at 8:52 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home