کوپه شماره ٧

Friday, June 30, 2006

لحظه ای که گم شد

تاریخ لحظه ای است که
در من گم شده
مضرابی از زمان فراموش شده در عنصر طبیعت
تاریخ واژه ای پیچیده از پیوستن تاریکی و نور
حادثه ای که
در مغز من تکرار می شود
تاریخ برای من تولد است تا مرگ

posted by farzane Ebrahimzade at 12:14 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home