کوپه شماره ٧

Wednesday, June 28, 2006

براي گفتن و نشنيدن و خواندن

عزيز دلم سلام.
حال امروز و ديروز تو چه طور است. حال ما و حوالي ما خوب است اما.
اين روزها روزهاي بدي نيست. دلگير و ناراحت نيستم اما خوشحال هم نيستم. روزها روزهاي بدي نيست. اما دلم تنگ است. دلتنگم براي همه روزهاي خوشي كه نداشتم. حرف‌هايي كه نزدم براي تو كه هيچ وقت نداشتمت. براي تويي كه مي بينمت اما دلم برايت تنگ است. براي روزهايي كه بي تو طي كردم و براي لحظاتي كه مي‌شد تو باشي و نبودي. اين روزها روزهاي بدي نيست. به اندازه روزهاي مشابه پارسال بد نيست. اما غمگينم. نه غمگين نيستم شايد دلهره آمدن روزهاي بد مرداد است. از مرداد خوشم نمي‌آيد. مي داني چرا؟ نگفتم مرداد براي من ياد آور روزهاي خيلي بدي است. الان نمي‌خواهم راجع به آن حرف بزنم. بعدها خواهم گفت.
عزيزم اين روزها روزهاي بدي نيست. اما خوشحالي و دلتنگي و غم هم هست. تا فردا و فرداي فردا. شايد اين روزها ننويسم. شايد... كوپه شماره هفت جايي براي گفتن حرف‌هايي است كه بايد گفت و بايد خواند.

posted by farzane Ebrahimzade at 5:08 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home