کوپه شماره ٧

Tuesday, June 06, 2006

«آفسايد» غيرقانوني پخش شد

vhpآفساید مجوز اکران گرفته به طور غیر مجاز پخش شد. این خبر را دیروز صبح جعفر پناهی تلفنی گفت. اواخر بهمن بود زمانی که این فیلم دست پر از برلین آمد. اون روزها چقدر امیدوار بودیم تا آفساید را روی اکران ببینیم. حداقل این فیلمی بود درباره حقی که سال ها از عشق فوتبال هایی مثل خود من گرفته شده بود. به این جرم که نیمه دومم. به جرم زن بودن قانونی نانوشته گفته بود که نمی توانم روی صندلی های زرد رنگ آزادی بنشینم. اما 150 روز انتظار و سرانجام ... واقعا که باید چه گفت ؟ این خبر رو بخونید

posted by farzane Ebrahimzade at 7:31 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home