کوپه شماره ٧

Tuesday, June 06, 2006

اصفهان


امروز بعد از مدت ها تونستم این عکس هایی که گرفته بودم را روی کامپیوتر بریزم برای همین چند تا از عکس های هنری و نیمه هنری که در اصفهان گرفتم را می گذارم این جا البته کیفت خوبی نداره . بخشی اش کل انداختن با یک عکاس حرفه Jای بود. من اعتماد به نفسم زیاده

خودم می دونم

این عکس ها مال زایینده روده نزدیک سی و سه پل .

posted by farzane Ebrahimzade at 7:18 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home