کوپه شماره ٧

Monday, June 05, 2006

تنهایی

تنهایی گاهی برای آدم ها خیلی لازمه اما گاهی خسته می کنه. این چند روز فرصتی بود که تنها باشم. تنهای تنها این که تو از صبح که بلند می شی با هیچ کس حرف نزنی و فقط خودت باشی خوبه. امروز که از صبح تنهایی بود و یک کم کتاب خوندن کمی نوشتن کمی تلویزیون دیدن. اما هیچ کار مثمر ثمری نبود. نه تونستم ارباب حلقه ها رو کامل بخونم نه یک فیلم درست دیدم و نه نوشتن درست. باید برای فردا تصمیم بهتری بگیرم چون از پس فردا همش کار و کار و کار. هر چند مثل امروز حالم خوب نباشه.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:07 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home