کوپه شماره ٧

Saturday, June 03, 2006

انتظار

انتظار و انتظار و انتظار. انتظار برای یک کلام، یک حرف یا یک نگاه. این بار هم انتظار انتظاری که مدت ها از پیش جزئی از وجودم شده و ... این هفته هم باز من و این انتظار لعنتی. بی انصاف می شد یک یادی بکنی. کاش می شد، کاش می فهمیدی کاش..............کاش تنهایی را می فهمدی. منم و یک هفته چشم براهی که شاید تو از این راه بیایی و شایدم خبری، زنگی، پیغامی. این هفته هم با انتظاری بی اثر به پایان رسید و باز می مانم تا شاید این انتظار به پایان برسد شاید هم صبر من یا طاقت تو

posted by farzane Ebrahimzade at 12:32 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home