کوپه شماره ٧

Saturday, May 27, 2006

مانا تنها نيستيك وبلاگ براي آزادي مانا نيستاني راه افتاده كه آدرسش اين جااست و مي‌تونيد همه لينك‌ها و خبرهايي كه مربوط به اين كارتونيست ايراني را ببيند. در ضمن بيشتر از 300 تا از روزنامه نگاران يك نامه‌اي را براي آزادي مانا و مهرداد قاسم فر امضا كردند كه امروز منتشر مي‌شه. اين نامه رو هم مي تونيد اين جا ببيند.

posted by farzane Ebrahimzade at 9:04 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home