کوپه شماره ٧

Saturday, May 20, 2006

سكوت

هميشه سكوت نشانه رضايت نيست اين را به ياد داشته باشيم. اين چند وقته يه بغضي گلومو گرفته كه خيلي دوست دارم بريزمش روي صفحه لرزان وب. يك بغضي كه عين يك بختك، يك غده تو گلومه اما مي گم بذار درست مي‌شه همه چيز به روال خودش بر مي گرده اما مگه از اول روالي وجود داشته كه اين كارها به روالش برگرده تا بوده ما بوديم و گروهي كه برامون تصميم مي‌گرفتن خسته شدم. مي خوام فرياد بزنم اما اون عقده گلومو گرفته. اين سكوت نشانه رضايت نيست آمادگي براي طوفان است.

posted by farzane Ebrahimzade at 9:44 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home