کوپه شماره ٧

Wednesday, May 24, 2006

دوربيني كه گم شد

چند روز پيش شنيديم كه دوربين سجاد صفري عكاس خبرگزاري مهر گم شده است. دوربين دست پيام مومني يكي از همكاران ما در خبرگزاري ميراث فرهنگي بود. اين دوربين از آن دوربين‌هاي حرفه‌اي بود كه نزديك به 5 تا 6 ميليون تومان قيمت داشت. تاوان چنين چيزي خيلي سخت بود. همه ما در خبرگزاري ناراحت شديم. صبح يكي از بچه‌هاي فني يعني مسعود جعفريان آمد و گفت دوربين پيدا شده. وقتي تعريف كرد كه چه جوري پيدا شده باور كردني نبود. عين فيلم بود. اما ظاهرا دوربين پيدا شد. ظاهرا اين دوربين توي يك ماشين مسافر جا مانده بود. ديشب كه مسعود جعفريان داشته مي رفته خونه سوار يك تاكسي شده و سر حرف كه باز شده راننده تاكسي گفته چند وقت پيش يك دوربين تو ماشينم جا مانده دنبال صاحبش مي گردم. مسعود هم كه شنيده بوده دوربين يكي از بچه‌ها گم شده پيگيري مي كنه و دوربين همان دوربين بوده امروز منتظر بوديم تا دوربين به دست صاحبش برسه. اتفاق عجيبي بود.
افزود:
آخرین خبر درباره این دوربین این که ساعت هشت شب امشب 3 خرداد 85 دوربین به دست صاحبش رسیده حتما لحظه قشنگی بوده این جا ببیند.این از لحظه رسیدن دوربین به دست صاحبشه که سمیرا سامانی و سایر بچه هایی که در خبرگزاری بودند .خوشحالم برای صاحب دوربین و پیام همکار خودم که امشب سر راحت به زمین می گذارند.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:32 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home