کوپه شماره ٧

Wednesday, May 03, 2006

قلم طلایی
امروز بعد از ظهر پنج نفر از روزنامه نگارهای ایرانی در انجمن صنفی جایزه قم طلایی را گرفتند. اکبر گنجی، محمد بلوری، مسعود بهنود، عمید نائینی ولیلا رستگار . امروز باز سالن کوچک انجمن صنفی جایی برای ستایش قلم و روزنامه نگاری بود. اکبر گنجی بالاخره جایزه روزنامه نگاری اش را که به خاطرش سال ها در زندان بود را دریافت کرد. چقدر دلم می خواست می تونستم برم. زمانی که رفته بودم اتاق عکس فرهاد رنجبران که برای پوشش تصویری رفته بود، صدام زد تا عکس ها را ببینم. جمع زیادی از روزنامه نگارهای داخلی و خارجی آمده بودند تا در این مراسم شرکت کنند. میان عکس ها دیدم که جایزه مسعود بهنود را در نبود او استادم دکتر هاشم آقاجری دریافت کرد. خیلی وقت بود که هاشم آقا( دکتر آقاجری تنها استادی است که دانشجویانش این جوری صداش می کنن.) را ندیده بود. یادم افتاد دیروز روز معلم بود و باز من یادم رفت یک زنگ به بعضی از استادام که هرچی بلدم را از کلاس های درسشون یاد گرفتم. البته دیروز دیدن دکتر تکمیل همایون رفتم. اما باید سری به دانشگاه می زدم. باید در اولین فرصت این کار را بکنم. این عکس از عکس های فرهاد رنجبران است. می تونید کاملشو ببیند.

posted by farzane Ebrahimzade at 10:59 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home