کوپه شماره ٧

Friday, April 14, 2006

اصفهان

من در چند روز آینده در تهران نیستم. دارم می رم اصفهان. دو دفعه قبلی که رفتم اصفهان خیلی خوش نگذشت. امیدوارم این بار بهتر باشه

posted by farzane Ebrahimzade at 11:47 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home