کوپه شماره ٧

Tuesday, April 25, 2006

نخل هاي بي سر

مي دونستيد نخل‌ها از سر خشك مي‌شن و مي افتن. هر نخل وقتي سرشو رو از دست مي ده از بين مي‌ره. اين گزارش تصويري از عكس‌هاي حسين كريم زاده همكارمه. تصاويري از نخل‌هاي بي‌سر سيستان. حسين مي گفت : خشكسالي نخل ها رو ضعيف كرده و مردم براي اين كه از بيمه پول بگيرن سر نخل ها رو آتش مي زنن. ببيند

posted by farzane Ebrahimzade at 5:34 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home