کوپه شماره ٧

Wednesday, April 05, 2006

وقتي تو هستي همه چيز هست. همه چيز با تو اما نمي دانم چرا نشد. همه چيز به هم ريخت. همينقدر كافي كه تو خوبي و هستي

posted by farzane Ebrahimzade at 6:53 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home