کوپه شماره ٧

Friday, March 17, 2006

ثانیه ها یکی یکی می گذرد. تک تک . لحظه به لحظه از سال قدیم فاصله می گیریم و به سمت سال تازه می رویم. سال 84 هم به پایان می رسد.مثل سال 83، 80، 74، با همه تلخی ها و شیرینی هایش این روزها که به آغاز سال نو نزدیک می شویم هر روز بیشتر به یاد روزهایی هستم که در این سال گذراندم. روزهایی که به قول شاملو اگر تو آوازم می دادی دلنشین ترین روزهای دنیا می شد. بگذریم. خیلی دوست داشتم توی این روزهای آخر سال یکبار دیگه به روزهایی گذشت فکر کنم و از آن روزها حرف بزنم اما کارهای آخر سال نگذاشت تا بنویسم. چون در روزهای آینده هم نمی دانم می توانم بنویسم یا نه فقط توی این روزهای آخر سال برای همه دوستان روزهای خوشی را آرزو می کنم. امیدوارم سال آینده سال خوبی باشه. عید همه شما مبارک.
در ضمن هر وقت بتونم در اولین فرصت از سال 84 می نویسم. برای این که سال 85 سال خوبی باشه حتما 84 را مرور می کنم. سال خوبی داشته باشید.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:57 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home