کوپه شماره ٧

Saturday, April 01, 2006

تو

تو
امروز با تو با من بودی
اما
من بی تو
در قاب آیینه نگاه کردم
چشمان تو را دیدم
اما
ایینه خالی از نگاه تو بود
دیشب گرمی دست هایت را بر دست هایم حس کردم
اما
دستانم چقدر سرد و چقدر تنها بود

posted by farzane Ebrahimzade at 12:16 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home