کوپه شماره ٧

Wednesday, March 15, 2006

آلفرد یعقوب زاده و نوار غزه

عکاسی شغل سختیه باور کنید خبرنگاری و عکاسی خبری شغل سختیه می گویید نه ببیند. نمونه اش آلفرد یعقوب زاده. به قول حسن سربخشیان آلفرد یعقوب زاده خودش خبرساز شد. امروز یک خبری آمد که آلفرد یعقوب زاده عکاس ایرانی آژانس سیپا توی فلسطین اشغالی توسط یکی از گروه های فلسطینی به همراه چند عکاس و خبرنگار دیگه به گروگان گرفته شده است. عکس آستوشیندپرس هم خبر را با عکس هاش فرستاد روی خط. آلفرد را از پارسال که برای جایزه هنر و نیایش آمده بود ایران می شناسم. باهاش مصاحبه کردم. یک روز جمعه توی رستوران هتل لاله سر صبحانه باهاش مصاحبه کردم. خیلی اهل مصاحبه نبود. طفره نمی رفت اما هنر می خواست مصاحبه باهاش. ساده و آرام جواب می داد. صحبت های کسی که همه چیز را از دریچه یک قاب چهارگوش می دید و اونم شهری را که 23 سال ترکش کرده بود جالب بود. بگذریم امسال هم قرار بود باز مصاحبه بکنه اما یک دفعه سر از نوار غزه در آورد. در هر حال بعد از ظهر محمد فرنود خبر آزادیش را داد. باور کردنی نبود یک ماه پیش توی دانشگاه هنر یک برنامه اسلاید شویی بود که یک بخش عمده اش عکس های الفرد از فلسطین بود. تصاویری از جنگ سنگ، دستانی با سنگ دربرابر تفنگ، سنگ های خونین، دیواری که میان منطقه حائل کشیده شده با نقاشی هایش نقاشی های برای آزادی . خود الفرد می گفت در این 17 سال توانسته با فلسطینی ها کنار بیاید. خیلی عکس ها همپای مردم دویده بود حتی جانش در خطر افتاده بود. البته عکاسی مثل آلفرد از خطر نمی ترسه تا به حال بارها دچار آسیب شده و حتی یکبار در لبنان خیلی سخت زخمی شده است. آن روز تعریف کرد که ارتباط با فلسطینی ها خیلی سخت بود. اما با تربیت عکاس هایی از میان خودشان خیلی بهتر شده است. بگذریم خبر آزادی آلفرد را این جا بخونید.

posted by farzane Ebrahimzade at 10:51 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home