کوپه شماره ٧

Wednesday, February 15, 2006

چاوش خوان قافله روشنان اميد

«ري‌را» چند روزي است كه وقت‌هايم را پر كرده است. آلبوم جديدي كه هرمس منتشر كرده با صداي سهيل نفيسي از اشعار بزرگاني چون نيما شاملو و اخوان است.بايد از پرستو تشكر كنم كه در اين روزهايي كه خيلي روزهاي خوبي نيست و هزاران هراس بي‌خود و باخود، همراهمان است و روزهايي بي‌اميدي را پر مي‌كند. اما ميان همه ملودي‌هاي ساده اين كاست آهنگ شهاب‌ها و آرزوهاي كه براساس شعري از اخوان ثالث ساخته خيلي تاثيرگذار است. شعرش را اين جا مي‌نويسم.
از ظلمت رميده خبر مي‌دهد سحر
شب رفته و باسپيده خبر مي‌دهد سحر
از اختر شبان رمه شب رميده و رفت
وز رفته و رميده خبر مي‌دهد سحر
زنگار خورد جوشن شب را به نوشخند
از تيغ آب ديده خبر مي‌دهد سحر
باز از حريق بيشه خاكسترين فلق
آتش به جان خريده خبر مي‌دهد سحر
از غمزه و ناز و انجم و از رمز و راز شب
وزديده و شنيده خبر مي‌دهد سحر
بس شد شهيد پرده ديده شهاب‌ها
وان پرده‌ها دريده خبر مي‌دهد سحر
آه آن پريده رنگ كه بود و چه شد كزو
رنگش ز رخ پريده خبر مي‌دهد سحر
چاوش خوان قافله روشنان اميد
از ظلمت رميده خبر مي‌دهد سحر

posted by farzane Ebrahimzade at 5:16 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home