کوپه شماره ٧

Saturday, February 25, 2006

من گم شده‌ام پيدايم نمي كني.
اين روزها خودم را گم كرده‌ام.
خودم را گم كرده‌ام تا پيدايم كني.
اين روزها دلتنگ نيستم
ديگر جايي براي دلتنگي وجود ندارد
تو جايي از گوشه دلم نشستي اما
گوشه‌اي كه تكرار مي شوي
اين روزها جايي دلم را گم كرده‌ام
همان گوشه‌اي را كه تو بودي

posted by farzane Ebrahimzade at 3:30 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home